16
Μαρ

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 400.000€.

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

 1. Μία Επιχείρηση,
 2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,
 3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 4. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

 

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Ενισχύσεις

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο άρθρο / Κανονισμό και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

i) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

Ένταση ενισχύσεων

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα Έως 50% Έως 60% Έως 70%
Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημένη κατά 15%: Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 65% Έως 75% Έως 80%
Πειραματική Ανάπτυξη Έως 25% Έως 35% Έως 45%
Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 15%: Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 40% Έως 50% Έως 60%
Μελέτες Σκοπιμότητας Έως 50% Έως 60% Έως 70%

 

iv) Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο ΜΜΕ επιχειρήσεις.

Ένταση ενισχύσεων

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Καινοτομία για ΜΜΕ Έως 50%

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία δαπάνης Π/Υ % Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ή %,στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου ήμέγιστο ποσό (€)
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης
1 Δαπάνες προσωπικού1 % 25-70%
1.1 Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας
1.2 Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
1.3 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
2. Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού % 40%
2.1 Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός, (λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα χρήσης τους εντός της διάρκειας του έργου)
3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας2 % 80%
3.1 Έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)
3.2 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
3.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες    
4.1 Δαπάνες ταξιδιών % 5%
4.2 Δαπάνες δημοσιότητας % 5%
4.3 Αναλώσιμα % 5%
4.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
Η εν λόγω δαπάνη είναι υποχρεωτική
% 5%
4.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία % 5%
4.6 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες % 15% της κατηγορίας 1. Δαπάνες προσωπικού
5. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας % 5%
5.1 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΜΕ
6. Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού % 70%
6.1 Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
6.2 Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
7. Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου % 70%
7.1 Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
7.2 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
8. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. % 5%
8.1 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

1 Συνολικά, οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας» και οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου», θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 25%, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου.

Έναρξη υποβολής προτάσεων 30-4-2020 ώρα 13:00
Λήξη υποβολής προτάσεων 31-7-2020 ώρα 15:00