05
Νοέ

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
“Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Από 1.000 έως και 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας».

Στόχος του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους ή οργανωτικές τους διαδικασίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας (έναρξη πριν τη 01/01/2018), ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 17/12/2019 έως τις 28/2/2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξαγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή και τεχνολογικής γνώσης ή και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν. Δηλαδή, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Επομένως, η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, η οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),
 • σχεδιασμός νέων προϊόντων,
 • διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας.

Διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:

 • Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016.
 • Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν).
 • Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011.
 • Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.

Προσοχή: Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμοι.

Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. κριτηρίων, σε δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

 • Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης
 • Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση
 • Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης
 • Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων
 • Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013
 • Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Ο έλεγχος του σταδίου Α απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.

Δεύτερο στάδιο: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης

 • Περιγραφή προβλήματος (20 μονάδες)
 • Περιγραφή σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας/αναλυτική περιγραφή παραδοτέων (40 μονάδες)
 • Συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου του φορέα καινοτομίας με το αντικείμενο του σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας (10 μονάδες)
 • Τεκμηρίωση της ύπαρξης καινοτομίας στο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεκμηρίωση της εμπορικής αξιοποίησης (30 μονάδες)

Σημειώνεται ότι: Δεν θα υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο μηδενισμός οποιουδήποτε από τα τέσσερα κριτήρια θα προκαλέσει αυτόματη απόρριψη του σχεδίου.