07
Φεβ

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ της Δράσης και

β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ενέργειες θα υλοποιηθούν εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός μίας πρότασης θα είναι 20.000€ και ο μέγιστος 285.000€.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Α.2 Εξοπλισμός
Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Α.2.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
Α.2.3 Μεταφορικά μέσα Α έως 15.000 €
Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 €
Α.3 Άυλες δαπάνες έως 10%
Α.3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 3.000€ / πιστοποιητικό και έως 9.000€ συνολικά
Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000€
Β.1 Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση Οι δαπάνες της κατηγορίας Β.1 «Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση» δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 8.000 €
B.1.1 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση έως 4.000 € για σύνταξη και υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.
Β.1.2 Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης
Γ.1 Ψηφιακή προβολή Οι δαπάνες της κατηγορίας Γ.1 «Ψηφιακή προβολή» δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 7.000 €
Γ.1.1 Προβολή διαφημιστικού μηνύματος έως 1.000 € για προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες
Γ.1.2 Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως 2.000 € για υπηρεσίες ψηφιακής προβολής
Γ.1.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000 € για ανάπτυξη ιστοσελίδας
Γ.1.4 Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος έως 4.000 € για ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι δαπάνες που θα αφορούν στις κατηγορίες Α.1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

από 18/2/2020 έως 30/4/2020