24
Φεβ

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ΣΒΑΑ,

2. να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης

3. να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

3

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

4

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

5

Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου

10%

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

2

Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)

3

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

4

Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

2.000€

5

Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

4.500€

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.

3.000€

2

Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)

1.000€

3

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος

1.000€

4

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

2.000€

Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν έως τρείς προμηθευτές της επιλογής της.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι 17-2-2020. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Πέμπτη 12/03/2020 ώρα 13:00 μμ

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη 12/05/2020 ώρα 15:00 μμ