26
Φεβ

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), και συγκεκριμένα στους τομείς:

  • Αγροδιατροφικό,
  • Τουρισμού – Πολιτισμού,
  • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
  • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
  • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
  • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

– Καινοτομία
– Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
– Πειραματική ανάπτυξη

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας), που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις.

Υπογραμμίζεται ότι, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάνοντας χρήση του Άρθρου 25 (έργα έρευνας & ανάπτυξης), του ΕΚ 651/2014, ενώ επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας χρήση του Άρθρου 28 (ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπίπτουν στις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός μίας πρότασης θα είναι 50.000€ και ο μέγιστος 250.000€.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών

 

Κατηγορία δαπάνης Π/Υ % Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ή ποσοστό, στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

α) Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο. % 70%
β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό % 40%
γ) Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων % 35%
δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές & ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο % 40%
ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου % 25%
ζ) Μελέτες σκοπιμότητας % < €14,000
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
α) Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό % 100%
β) Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό. % 100%
γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. % < €14,000
ΣΥΝΟΛΟ %

Ένταση ενισχύσεων

 

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25)
Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημένη κατά 15%1: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, και έως 80%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 65% 75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 15%2: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 40% 50% 60%
Μελέτες Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 – Άρθ. 28)
Καινοτομία για ΜΜΕ 50%

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, ή με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:
– ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
– Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
– Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
– Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

από 5/3/2020 έως 6/5/2020