01
Απρ

Τι είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ορίζει ο GDPR;

Καθήκοντα του Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο DPO έχει συμβουλευτικό ρόλο όσο αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός του οργανισμού ή φορέα βάση του GDPR. Τα ελάχιστα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:

 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
 • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
 • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, πελάτες κ.λπ.).
 • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

Υποχρεώσεις του εργοδότη ενός Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο εργοδότης υποχρεούται να δημοσιεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO και να τα ανακοινώσει στην εποπτική αρχή. Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει ότι ο DPO:

 • Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας.
 • Έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του
 • Εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο και δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
 • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη.
 • Όταν ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να μην συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων
 • Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο DPO είναι υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης

Ο DPO μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών .

Τι επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχει ο DPO; Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση;

Ο DPO διορίζεται ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία. Παράλληλα, ο DPΟ πρέπει να έχει γνώση του τομέα δραστηριότητας του οργανισμού ή φορέα στον οποίο απασχολείται αλλά και των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας των δεδομένων.