29
Αυγ

Προδημοσίευση Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

espa

Προδημοσίευση Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Έχει προδημοσιευτεί η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που θα αποτελείται από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη ενίσχυσης) 280.000.000€ και θα υλοποιηθεί με κοινή προκήρυξη για τις τρεις προαναφερθείσες παρεμβάσεις, σε τρεις κύκλους προκήρυξης, ανά έτος για την περίοδο 2016-2018.

Δικαιούχοι συμμετοχής

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και σε ερευνητικούς οργανισμούς.
Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
   Δικαιούχοι είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση, είτε ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους.
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι μικρής κλίμακας (δύο έως τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι επιχείρηση), καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον να είναι επιχειρήσεις).
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής (με τους παραπάνω περιορισμούς)

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις προτάσεις κάθε κύκλου ανεξαρτήτως παρέμβασης.
Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς δραστηριότητας είναι : Υλικά , Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα είναι:

   1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές).
   2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
   3. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός Έργου

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο προϋπολογισμού που παρουσιάζεται παρακάτω:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
   • 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
   • 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
   • 450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
   • 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   • 1.000.000€
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   • 2.000.000€

Ποσοστά Επιχορήγησης

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη»

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή
 2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «βασική έρευνα», «βιομηχανική έρευνα», «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας».

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βασική έρευνα 100% 100% 100%
Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
 2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας»

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.